Udělovaná ocenění

Interní směrnice pro oceňování práce

Výkonný výbor České slévárenské společnosti, z.s., je oprávněn oceňovat práci členů i nečlenů Společnosti, jednotlivců i kolektivů, a to v kategoriích:

1. Čestné členství
2. Medaile akademika Františka Píška
3. Medaile profesora Josefa Přibyla
4. Cena profesora Zdeňka Bůžka
5. Čestné uznání I. stupně
6. Čestné uznání II. stupně
7. Diplom
8. Děkovný list

Návrh na ocenění práce předkládá člen ČSS písemně sekretariátu ČSS. Návrh musí obsahovat jméno navrhovaného kandidáta, navrhovanou kategorii ocenění a zdůvodnění návrhu.

1. Čestné členství
– za přínos k rozvoji spolupráce v oblasti slévárenství a spolkové slévárenské činnosti – je udělováno jednotlivci jako výraz úcty a poděkování za mnohaleté úsilí o rozvoj slévárenství a spolkové slévárenské činnosti se zdůrazněním vzájemného sepětí a pomoci.

2. Medaile akademika Františka Píška
– za mimořádné zásluhy o rozvoj slévárenství – oceňuje mnohaleté zásluhy o rozvoj slévárenství v duchu tradice nastolené významným odborníkem akademikem Františkem Píškem. Medaile je udělována jednotlivci nebo kolektivu za zásluhy o rozvoj vědecké činnosti nebo dobrovolné činnosti ve prospěch spolkové slévárenské činnosti.

3. Medaile profesora Josefa Přibyla
a) za významné vědecké nebo technické dílo ve slévárenském oboru – je udělována jednotlivci nebo kolektivu;
b) za nejúspěšnější realizaci výsledků výzkumu a vývoje ve slévárenském oboru – je udělována jednotlivci nebo kolektivu;
c) za nejlepší publikovanou práci ve slévárenském oboru – je udělována jednotlivci nebo kolektivu;
d) za nejlepší práci v soutěži studentské vědecké a odborné činnosti ve slévárenském oboru – je udělována za hodnocené jednoroční studijní období jednotlivci nebo kolektivu.

4. Cena profesora Zdeňka Bůžka
– za přístupy k řešení problémů, které byly vlastní panu prof. Ing. Zdeňku Bůžkovi, CSc. Cena se uděluje za mimořádné tvůrčí přístupy k řešení problémů slévárenství ve všech jeho oblastech. Touto cenou lze také ocenit mimořádné a netradiční přístupy k hledání východisek z otázek zkoumaných v našem oboru. Uvedené vyznamenání mohou obdržet také osoby, které se mimořádně zasloužily o výchovu a vzdělávání nových mladých odborníků ve slévárenství.

5. Čestné uznání I. stupně
– za významnou dlouholetou vysoce aktivní organizační a odbornou práci – je udělováno za významné úsilí a výsledky práce v oblasti činnosti Společnosti nebo českého slévárenství jednotlivci nebo kolektivu.

6. Čestné uznání II. stupně
– za organizační a odbornou práci – je udělováno jednotlivci za dobrovolnou práci a iniciativu ve prospěch Společnosti a za prokazatelné výsledky.

7. Diplom
Oceňuje jednorázově dosažené výsledky prvních tří jednotlivců, prvních tří kolektivů a dalších zúčastněných kolektivů v pořádaných soutěžích:
– celostátní soutěži slévárenského dorostu;
– celostátní soutěži modelářského dorostu.

9. Děkovný list
Oceňuje významnou dlouholetou vysoce aktivní práci při příležitosti významných výročí.