Současnost

Česká slévárenská společnost, z.s., (dále jen Společnost) je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání. Společnost je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je dlouhodobě udržitelný rozvoj oboru slévárenství v oblasti technické, sociální a životního prostředí. Účelem Společnosti je zastupování společných zájmů svých členů, podpora činnosti členů Společnosti a vytváření podmínek pro kariérní a profesní rozvoj členů a celoživotní vzdělávání pracovníků ve slévárenství a souvisejících oborech na všech profesních úrovních. Společnost usiluje o spojení teoretické a praktické činnosti a rozvíjení vědeckého, technického a ekonomického myšlení, prohlubování spoluzodpovědnosti svých členů za vědecký a technický pokrok, usiluje o rozšiřování a využívání poznatků získaných při rozvoji vědy a techniky ve světě. Společnost iniciuje, případně sama pořádá sympozia, konference, semináře, kurzy, tematické zájezdy, diskuzní setkání a další formy činnosti za účelem naplnění svého poslání.  Společnost podporuje publikační činnost vydáváním vlastních odborných publikací nebo zajišťuje koordinaci při jejich vydávání jinými orgány.

Tradiční akcí Společnosti, na které především prezentuje výsledky své práce, umožňuje svým členům i ostatním zájemcům seznámit se s pokrokem ve slévárenství a dává prostor k jejich neformálnímu setkání, jsou každoroční Slévárenské dny®.

Členem Společnosti může být:

  • Individuální člen (fyzická osoba)
  • Individuální zahraniční člen (fyzická osoba)
  • Čestný člen (fyzická osoba)
  • Kolektivní člen (právnická osoba)

V rámci Společnosti působí tyto pracovní kolektivy:

  • Odborné komise (OK);
  • Oblastní organizace (OO);
  • Kluby;
  • Slévárenské pobočné spolky (na pracovišti nebo místní).

Nejvyšším orgánem Společnosti je valná hromada. Řádnou valnou hromadu svolává předseda 1 × ročně. Valná hromada vždy po dvou letech volí členy výkonného výboru a dozorčí rady. Valná hromada schvaluje stanovy Společnosti, volební řád, zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření s návrhem rozpočtu a bere na vědomí zprávu dozorčí rady. Rozhoduje o sídle se­kretariátu Společnosti a všech podstatných záležitostech s tím souvisejících. Valná hromada určuje výši individuálních členských příspěvků a minimální výši členského příspěvku kolektivního člena.

Výkonný výbor je nejvyšším výkonným orgánem Společnosti mezi zasedáními valné hromady. Užším orgánem výkonného výboru je předsednictvo.

Dozorčí rada je nejvyšším kontrolním orgánem Společnosti mezi zasedáními valné hromady a kontroluje hospodaření a činnost Společnosti.

Řádný chod Společnosti zabezpečuje sekretariát, který je administrativním orgánem Společnosti. Práci sekretariátu Společnosti řídí tajemník, který je zaměstnancem Společnosti. Tajemník se zúčastňuje jednání výkonného výboru a předsednictva, pro která připravuje podklady a vypraco­vává zápisy z jednání. Sekretariát zabezpečuje činnost zejména výkonného výboru a jeho předsednictva, dozorčí rady a částečně také činnost OK, případně OO. Sekretariát vystavuje členské legitimace, vede evidenci členů a zajišťuje styk s členskou základnou.